کلمه
عوامل
اشتباه تایپی
u,hlg
تلفظ
'avAmel
نقش کلمه
اسم

معنی واژه عوامل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه عوامل در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه عوامل در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

عوامل در جدول ها

معنی عوامل

کلمات مرتبط