کلمه
عیان آمدن
اشتباه تایپی
udhk Hlnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه عیان آمدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه عیان آمدن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی عیان آمدن

کلمات مرتبط