کلمه
غامده
اشتباه تایپی
yhlni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه غامده در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی غامده

کلمات مرتبط