کلمه
غذادهی قطره ای متناوب
اشتباه تایپی
ybhnid rxvi hd ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه غذادهی قطره ای متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی غذادهی قطره ای متناوب

کلمات مرتبط