کلمه
غمازی کردن
اشتباه تایپی
ylhcd ;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه غمازی کردن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه غمازی کردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی غمازی کردن

کلمات مرتبط