کلمه
غنده رود
اشتباه تایپی
ykni v,n
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه غنده رود در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی غنده رود

کلمات مرتبط