کلمه
غیفان
اشتباه تایپی
ydthk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه غیفان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی غیفان

کلمات مرتبط