کلمه
فاقد
اشتباه تایپی
thrn
تلفظ
fAqed
نقش کلمه
صفت

معنی واژه فاقد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فاقد در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه فاقد در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی فاقد

کلمات مرتبط