کلمه
فاقد البصر
اشتباه تایپی
thrn hgfwv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فاقد البصر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی فاقد البصر

کلمات مرتبط