کلمه
فاقد تر و تازگی و شادابی پیشین
اشتباه تایپی
thrn jv , jhc'd , ahnhfd ~dadk
تلفظ
نقش کلمه

فاقد تر و تازگی و شادابی پیشین در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی فاقد تر و تازگی و شادابی پیشین

کلمات مرتبط