کلمه
فاقد دانش | آگاهی و بینش اجتماعی
اشتباه تایپی
thrn nhka | H'hid , fdka h[jlhud
تلفظ
نقش کلمه

فاقد دانش | آگاهی و بینش اجتماعی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی فاقد دانش | آگاهی و بینش اجتماعی

کلمات مرتبط