کلمه
فان
اشتباه تایپی
thk
تلفظ
fAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فان در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی واژه فان در دانشنامه عمومی

معنی فان

کلمات مرتبط