کلمه
فتنه اول
اشتباه تایپی
tjki h,g
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فتنه اول در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی فتنه اول

کلمات مرتبط