کلمه
فتنه گری
اشتباه تایپی
tjki 'vd
تلفظ
fetnegari
نقش کلمه
صفت

معنی واژه فتنه گری در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

فتنه گری در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی فتنه گری

کلمات مرتبط