کلمه
فتک
اشتباه تایپی
tj;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فتک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فتک در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه فتک در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه فتک در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی فتک

کلمات مرتبط