کلمه
فحشای فقر
اشتباه تایپی
tpahd trv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فحشای فقر در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی فحشای فقر

کلمات مرتبط