کلمه
فخمده
اشتباه تایپی
tolni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فخمده در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فخمده در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی فخمده

کلمات مرتبط