کلمه
فرداً
اشتباه تایپی
tvnhً
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فرداً در دهخدا

فرداً. [ ف َ دَن ْ ] (ع ق ) به تنهایی. جداگانه. انفرادی. (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به فرد شود.
کلمات مرتبط

معنی فرداً

فرداً

کلمات مرتبط