کلمه
فرمان رانی
اشتباه تایپی
tvlhk vhkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فرمان رانی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی فرمان رانی

کلمات مرتبط