کلمه
فرنس سوس
اشتباه تایپی
tvks s,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فرنس سوس در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی فرنس سوس

کلمات مرتبط