کلمه
فروغ رفیعی
اشتباه تایپی
tv,y vtdud
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فروغ رفیعی در دانشنامه عمومی

فروغ رفیعی (متولد سال ۱۳۳۴) پرستار ایرانی است که مدرک کارشناسی پرستاری خود را در سال ۱۳۵۵، مدرک کارشناسی ارشد در گرایش آموزش پرستاری داخلی جراحی را در سال ۱۳۷۳ و مدرک دکترای پرستاری خود را در سال ۱۳۸۳ دریافت کرده و همه مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه یک طی نمود، وی ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ایران را بر عهده دارد.
کلمات مرتبط

معنی فروغ رفیعی

فروغ رفیعی

کلمات مرتبط