کلمه
فریق المسک
اشتباه تایپی
tvdr hgls;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فریق المسک در دهخدا

فریق المسک. [ ف َ فُل ْ م ِ ] (ع اِ مرکب ) کافور اسپرم.(مهذب الاسماء). کافور سپرم. (یادداشت بخط مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی فریق المسک

فریق المسک

کلمات مرتبط