کلمه
فشرده ساخت
اشتباه تایپی
tavni shoj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فشرده ساخت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی فشرده ساخت

کلمات مرتبط