کلمه
فلورانس
اشتباه تایپی
tg,vhks
تلفظ
felorAns
نقش کلمه
اسم خاص مکان

معنی واژه فلورانس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فلورانس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه فلورانس در دانشنامه عمومی

نقل قول های مربوط به فلورانس

کلمات مرتبط

معنی فلورانس

کلمات مرتبط