کلمه
فلک
اشتباه تایپی
tg;
تلفظ
falak
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فلک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فلک در دانشنامه اسلامی

معنی فلک

کلمات مرتبط