کلمه
فم المعده
اشتباه تایپی
tl hgluni
تلفظ
famolme'de
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فم المعده در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه فم المعده در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی فم المعده

کلمات مرتبط