کلمه
فنا پذیر
اشتباه تایپی
tkh ~bdv
تلفظ
fanApazir
نقش کلمه
صفت

معنی واژه فنا پذیر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی فنا پذیر

کلمات مرتبط