کلمه
فنوی
اشتباه تایپی
tk,d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فنوی در دهخدا

فنوی. [ ف َن ْ ن ُ وی ی ] (ص نسبی )منسوب به فنویه که نام جد خاندانی است. (سمعانی ).
کلمات مرتبط

معنی فنوی

فنوی

کلمات مرتبط