کلمه
فکرت
اشتباه تایپی
t;vj
تلفظ
fekrat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فکرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فکرت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه فکرت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی فکرت

کلمات مرتبط