کلمه
فیدار
اشتباه تایپی
tdnhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیدار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فیدار در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی فیدار

کلمات مرتبط