کلمه
فیروزه ای
اشتباه تایپی
tdv,ci hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیروزه ای در دهخدا

کلمات مرتبط

فیروزه ای در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی فیروزه ای

کلمات مرتبط