کلمه
فیس
اشتباه تایپی
tds
تلفظ
fis
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیس در دهخدا

فیس. (اِ) تکبر. غرور. افاده. (فرهنگ فارسی معین ). عجب. کبر. بطر. (یادداشت مؤلف ). لاف زدن. خودستایی. (یادداشت دیگر).

فیس. (اِ) کلاه سرخ ترکمانان عثمانی. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیس در فرهنگ عمید

۱. ناز.
۲. غرور، تکبر، افاده.
کلمات مرتبط

معنی فیس

فیس

/fis/

مترادف فیس: افاده، پز، تبختر، تفرعن، تکبر
کلمات مرتبط