کلمه
فیس
اشتباه تایپی
tds
تلفظ
fis
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه فیس در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی فیس

کلمات مرتبط