کلمه
فیلا
اشتباه تایپی
tdgh
تلفظ
fil
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیلا در دهخدا

فیلا. (یونانی ، ص ) به لغت یونانی به معنی دوستدار باشد. (برهان ). رجوع به فیلسوف شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلا در فرهنگ فارسی

بلغت یونانی به معنی دوستدار باشد .
کلمات مرتبط

معنی فیلا

فیلا

/fil/
کلمات مرتبط