کلمه
فیلائون
اشتباه تایپی
tdghm,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلائون در دهخدا

فیلائون. [ ئُن ْ ] (اِخ ) برادر شاه سالامین در زمان خشایارشا بوده که به قول هرودوت در بحریه ٔ آن روز ایران صاحب نفوذ بوده است. (از ایران باستان پیرنیا ص 793).
کلمات مرتبط

معنی فیلائون

فیلائون

کلمات مرتبط