کلمه
فیلاخص
اشتباه تایپی
tdghow
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاخص در دهخدا

فیلاخص. [ خ ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش جلگه ٔ شهرستان گلپایگان که دارای 771تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات و محصول عمده اش غله و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
کلمات مرتبط

معنی فیلاخص

فیلاخص

کلمات مرتبط