کلمه
فیلاطیس
اشتباه تایپی
tdghxds
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاطیس در دهخدا

فیلاطیس. (اِخ ) نام پادشاه جزیره ٔ قر که مولد و مسکن بقراط حکیم بوده است. (از حبیب السیر چ سنگی تهران ج 1 ص 59).
کلمات مرتبط

معنی فیلاطیس

فیلاطیس

کلمات مرتبط