کلمه
فیلان
اشتباه تایپی
tdghk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلان در دهخدا

فیلان. (اِخ ) موضعی است نزدیک باب الابواب ، و نیز گویند اسم خوارزم است و آن را سپس منصوره و بعد گرگانج خوانده اند. (منتهی الارب ). و پادشاه آن رافیلانشاه نامند، و ایشان نصاری هستند و زبانی مخصوص دارند. (از معجم البلدان ). رجوع به فیل (اِخ ) شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلان در فرهنگ فارسی

موضعی است نزدیک بابا الابواب و نیز گویند اسم خوارزم است و آن را سپس منصوره و بعد گرگانج خوانده اند .
کلمات مرتبط

معنی فیلان

فیلان

کلمات مرتبط