کلمه
فیلباران
اشتباه تایپی
tdgfhvhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلباران در دهخدا

فیلباران. (اِ مرکب ) پیل باران. (فرهنگ فارسی معین ). باران فراوان و بسیار. رگبار شدید :
شدی فیل از تیر لرزان چنان
که از فیلباران برهنه تنان.
کلیم.
کلمات مرتبط

معنی فیلباران

فیلباران

کلمات مرتبط