کلمه
فیلباز
اشتباه تایپی
tdgfhc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلباز در دهخدا

فیلباز. (نف مرکب ) پیل باز. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه با پیل بازی کند، یا فیل را به بازی گیرد. || شطرنجی که مهره ٔ پیل به میدان آرد.
کلمات مرتبط

معنی فیلباز

فیلباز

کلمات مرتبط