کلمه
فیلبازی
اشتباه تایپی
tdgfhcd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلبازی در دهخدا

فیلبازی. (حامص مرکب ) پیل بازی. (فرهنگ فارسی معین ). بازی کردن با فیل ، یا فیل را به بازی گرفتن. || به کار بردن مهره ٔ پیل در بازی شطرنج. || دلیری نمودن و سخت نبرد کردن :
یکی فیلبازی نمایم بدوی
کزین پس نیارد سوی جنگ روی.
فردوسی.
کلمات مرتبط

معنی فیلبازی

فیلبازی

کلمات مرتبط