کلمه
فیلبان
اشتباه تایپی
tdgfhk
تلفظ
filbAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیلبان در دهخدا

فیلبان.(ص مرکب ، اِ مرکب ) پیلبان. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه از پیل مراقبت و نگهداری می کند، یا آنکه بر فیل سوار شود و با کجک بر سرش کوبد و او را براند. نگهبان فیل. پیلوان. فیلوان. فیال : فیل خوابی بیند و فیلبان خوابی ؛ هر کسی به فکر خودش است. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلبان در فرهنگ فارسی

پیلبان
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلبان در فرهنگ عمید

= پیلبان
کلمات مرتبط

معنی فیلبان

فیلبان

/filbAn/
کلمات مرتبط