کلمه
فیلبانی
اشتباه تایپی
tdgfhkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلبانی در دهخدا

فیلبانی. (حامص مرکب ) پیلبانی. (فرهنگ فارسی معین ). عمل و شغل پیلبان. پیلبانی.
کلمات مرتبط

معنی فیلبانی

فیلبانی

کلمات مرتبط