کلمه
فیلبس
اشتباه تایپی
tdgfs
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلبس در دهخدا

فیلبس. [ ل ِ ب ُ ] (اِخ ) پدر اسکندر مقدونی. (ابن الندیم ). رجوع به فیلیپ شود.
کلمات مرتبط

معنی فیلبس

فیلبس

کلمات مرتبط