کلمه
فیلتن
اشتباه تایپی
tdgjk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلتن در دهخدا

فیلتن. [ ت َ ] (ص مرکب ) پیلتن. (فرهنگ فارسی معین ). دارای تنی چون پیل. عظیم جثه. بزرگ. زورمند. بسیار قوی مانند فیل. || اسب نیرومند و قوی هیکل.
کلمات مرتبط

معنی فیلتن

فیلتن

کلمات مرتبط