کلمه
فیلم استریپ
اشتباه تایپی
tdgl hsjvd~
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم استریپ در دانشنامه عمومی

فیلم استریپ یکی از مواد دیداری است که از یک حلقه فیلم ۱۶ یا ۳۵ میلی متری با طول حداکثر پنجاه قاب یا فریم تشکیل می شود و حاوی عکس، متن و دیگر اطلاعات است. قاب های فیلم استریپ را یک به یک به وسیله پروژکتور مخصوص روی پرده می اندازند. هر فریم فیلم استریپ را تا مدت زمان لازم می توان ثابت نگهداشت و سپس تصویر بعدی را به نمایش درآورد. فیلم استریپ ناطق با صفحه یا نوار همراه است. از فیلم استریپ معمولاً برای نمایش ترتیب و توالی یک فرایند، مانند مراحل رشد یک گل استفاده می شود.
کلمات مرتبط

معنی فیلم استریپ

فیلم استریپ

کلمات مرتبط