کلمه
فیلم اسناف
اشتباه تایپی
tdgl hskht
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم اسناف در دانشنامه عمومی

فیلم اسناف (به انگلیسی: snuff film) توسط فرهنگ واژگان زبان انگلیسی آمریکن هریتیج اینگونه ترجمه می شود:فیلمی که در آن بازیگر اقدام به خودکشی یا قتل می کند. این نوع فیلم ممکن است حاوی صحنه هایی باشد که در آن بازیگر فرد یا افرادی را بدون استفاده از جلوه های ویژه و به طور واقعی برای انگیزه های مالی و کسب در آمد به قتل برساند.
کلمات مرتبط

معنی فیلم اسناف

فیلم اسناف

کلمات مرتبط