کلمه
فیلم انتزاعی
اشتباه تایپی
tdgl hkjchud
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم انتزاعی در فرهنگ فارسی

[abstract film] [سینما و تلویزیون] نوعی فیلم متعلق به سینمای پیش گام (avant-garde) که با تمهیدات بصری نظیر تغییر و جابه جایی شکل ها، حرکت، تعویض نسبت های شکل های هندسی و موسیقی عکس العمل های روانی در تماشاگر ایجاد می کند متـ . فیلم تجریدی
کلمات مرتبط

معنی فیلم انتزاعی

فیلم انتزاعی

کلمات مرتبط