کلمه
فیلم ب
اشتباه تایپی
tdgl f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم ب در فرهنگ فارسی

[B movie, B feature, B picture] [سینما و تلویزیون] فیلم هایی منطبق بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه پسند تولید می شوند
کلمات مرتبط

معنی فیلم ب

فیلم ب

کلمات مرتبط