کلمه
فیلم بازاری
اشتباه تایپی
tdgl fhchvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم بازاری در فرهنگ فارسی

[potboiler] [سینما و تلویزیون] فیلمی که بیشتر برای ادامۀ کار استودیو و جلوگیری از وقفه در تولید ساخته می شود و هدف آن کسب درآمد برای ادامۀ فعالیت است
کلمات مرتبط

معنی فیلم بازاری

فیلم بازاری

کلمات مرتبط