کلمه
فیلم بردار
اشتباه تایپی
tdgl fvnhv
تلفظ
filmbardAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیلم بردار در فرهنگ عمید

کسی که کارش ثبت تصاویر با دوربین مخصوص است.
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلم بردار در دانشنامه عمومی

فیلم بردار یا مدیر فیلمبرداری شخصی است که به وسیلهٔ یک دوربین فیلمبرداری به ثبت صحنه های یک فیلم می پردازد. این شخص اغلب با عنوان فیلمبردار شناخته می شود و مسئولیت اصلی آن به کارگیری دوربین فیلمبرداری برای ثبت صحنه های مورد نظر کارگردان است.

معنی واژه فیلم بردار در فرهنگ فارسی

( صفت ) کسی که فیلم سینمایی بر می دارد
[camera operator ,cameraman] [سینما و تلویزیون] در سینما، شخصی که در فرایند تولید فیلم، وظیفۀ فیلم برداری را بر عهده دارد و معمولاً زیرنظر مدیر فیلم برداری کار می کند

معنی واژه فیلم بردار در دهخدا

فیلم بردار. [ ب َ ] (نف مرکب ) فیلم بردارنده. کسی که فیلم سینمائی برمیدارد. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی فیلم بردار

فیلم بردار

/filmbardAr/

برابر پارسی: رُخشارگیر
کلمات مرتبط